Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rolników

Jak wiadomo, życie pisze różne scenariusze i warto być na nie przygotowanym oraz odpowiednio zabezpieczonym w postaci ubezpieczeń. Nie inaczej ma się sytuacja w rolnictwie, gdzie od kilku lat wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników. Jednak nie każdego gospodarza musi się ten obowiązek tyczyć – regulują to odpowiednie ustawy.

Obowiązek ubezpieczenia – kogo obowiązuje i co go reguluje?

O dokładnych przepisach jakie regulują obowiązek ubezpieczenia można wyczytać z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Znaleźć w niej można także przepisy, które mówią o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków gospodarczych. Należy także nadmienić, że ustawa ta jest podstawą do sprawowania kontroli nad rolnikami.

Drugim pytaniem pozostaje: kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu? Otóż tyczy się on każdej osoby fizycznej, która prowadzi działalność rolniczą i odprowadza od niej podatek oraz posiada areał przekraczający 1 hektar. Ponadto ustawa jasno określa definicję rolnika, z której można wyczytać, że jest to osoba fizyczna, która ma we władaniu na własność gospodarstwo rolne lub jest jego współwłaścicielem.

Obowiązek ubezpieczenia – kiedy powstaje?

Obowiązek ten pojawia się w momencie, gdy rolnik posiada gospodarstwo rolne na wyżej wymienionych zasadach i trwa przez cały okres, kiedy gospodarstwo rolne pozostaje w jego własności lub współwłasności. Oczywiście w momencie zmiany właściciela, obowiązek ten przechodzi na osobę, która sprawować będzie pieczę nad gospodarstwem.

Ważne jest, aby ten fakt zgłosić do ubezpieczyciela w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, w tym przypadku zmiany właściciela. Obowiązek ten spoczywa na osobie, w której władaniu wcześniej był majątek gospodarczy. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy nowy właściciel pojawia się w skutek śmierci pierwotnego gospodarza.

Dlaczego tak ważne jest ubezpieczenie OC dla rolników?

Zasada działania OC rolnika jest taka sama jak OC samochodu. Krótko mówiąc, jest to ubezpieczenie, które gwarantuje rolnikowi lub osobie u niego pracującej brak konieczności ponoszenia kosztów za szkody wyrządzone przez nich na mieniu osoby trzeciej. Istotnym jest tutaj znaczenie osoby trzeciej, które jasno określają przepisy ustawy mówiące, że nie jest nią ktoś kto pracuje w tymże gospodarstwie lub jest jego właścicielem. A więc w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w gospodarstwie uszkodzi mienie swojego szefa, OC nie będzie pokrywać wtedy kosztów napraw.

Ważnym jest także znaczenie samej szkody. Aby mogła ona podlegać ubezpieczeniu musi spowodować uszczerbek na zdrowiu, śmierć lub zniszczenie/uszkodzenie mienia. OC dla rolników obejmuje również pojazdy wolnobieżne, które znajdują się w posiadaniu rolnika, który wykupił owe ubezpieczenie.

Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC dla rolnika?

Rolnik ma możliwość wypowiedzenia umowy na ubezpieczenie OC, jednak nie może to nastąpić później niż dzień przed końcem umowy, a także ważne jest, aby było to w formie pisemnej. Jeśli w tym czasie gospodarz nie przedłoży pisma, a jednocześnie zawrze umowę z nowym ubezpieczycielem, będzie zobowiązany ponieść koszty składek obu ubezpieczycieli.

Poleca się rolnikom, aby wypowiedzenie umowy OC zaczęli rozważać nawet kilka tygodni przed upływem okresu jej obowiązywania, aby mieli czas na dostarczenie dokumentów w wymaganym czasie. Po wypowiedzeniu umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem, osoba zarządzająca gospodarstwem ma możliwość jednak przedłużenia ubezpieczenia, jeśli uzna, że inne oferty jednak nie są atrakcyjne.

Dodaj komentarz